عنوان دوره زمان آموزش شهریه دانشجو عادی حمایت کننده
آموزش ماکرونویسی در اکسل (قسمت چهارم) 00:46:00 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید
آموزش ماکرونویسی در اکسل (قسمت سوم) 00:56:22 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید
آموزش ماکرونویسی در اکسل (قسمت دوم) 01:06:24 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید
آموزش ماکرونویسی در اکسل (قسمت اول) 01:09:24 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید