عنوان دوره زمان آموزش شهریه دانشجو عادی حمایت کننده
آموزش مبتدی تا پیشرفته اکسل (قسمت هفتم) 00:46:36 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید
آموزش مبتدی تا پیشرفته اکسل (قسمت ششم) 01:10:49 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید
آموزش مبتدی تا پیشرفته اکسل (قسمت پنجم) 01:01:36 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید
آموزش مبتدی تا پیشرفته اکسل (قسمت چهارم) 01:04:16 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید
آموزش مبتدی تا پیشرفته اکسل (قسمت سوم) 01:15:24 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید
آموزش مبتدی تا پیشرفته اکسل (قسمت دوم) 01:08:14 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید
آموزش مبتدی تا پیشرفته اکسل (قسمت اول) 01:09:32 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید

1 2