عنوان دوره زمان آموزش شهریه دانشجو عادی حمایت کننده
آموزش مبتدی تا پیشرفته اکسل (قسمت هجدهم) 00:34:00 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید
آموزش مبتدی تا پیشرفته اکسل (قسمت هفدهم) 00:15:23 25,000 ریال دریافت رایگان
خرید
آموزش مبتدی تا پیشرفته اکسل (قسمت شانزدهم) 00:53:48 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید
آموزش مبتدی تا پیشرفته اکسل (قسمت پانزدهم) 00:52:48 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید
آموزش مبتدی تا پیشرفته اکسل (قسمت چهاردهم) 00:56:21 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید
آموزش مبتدی تا پیشرفته اکسل (قسمت سیزدهم) 01:14:33 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید
آموزش مبتدی تا پیشرفته اکسل (قسمت دوازدهم) 01:12:01 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید
آموزش مبتدی تا پیشرفته اکسل (قسمت یازدهم) 01:15:08 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید
آموزش مبتدی تا پیشرفته اکسل (قسمت دهم) 01:13:13 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید
آموزش مبتدی تا پیشرفته اکسل (قسمت نهم) 00:58:27 50,000 ریال دریافت رایگان
خرید

1 2